top of page

1. Usługa przyprowadzania jest adresowana do dzieci z klas 0-3.

 

2. Lista dzieci wraz z godziną rozpoczęcia zajęć oraz upoważnieniami od rodziców do odbioru dziecka ze szkoły podstawowej jest zdeponowana w świetlicy szkolnej, ewentualnie na żądanie u nauczyciela ostatniego przedmiotu w planie dnia, w którym uczeń ma zajęcia w Chatting Kids.

 

3. Dzieci są odbierane przez pracownika Chatting Kids ze świetlicy szkolnej lub w szatni od nauczyciela szkoły podstawowej.

4. Dzieci odebrane z SP pozostają pod opieką pracowników Chatting Kids do momentu odebrania ich po lekcji przez rodziców lub upoważnionych opiekunów z budynku Chatting Kids lub są odprowadzone do świetlicy szkolnej zaraz po zakończeniu zajęć.

5. Uczeń czeka na pracownika Chatting Kids i nie opuszcza budynku SP lub Chatting Kids bez pozwolenia pracownika Chatting Kids.

6. Uczeń stosuje się do wszystkich poleceń pracownika Chatting Kids, trasę pokonuje spokojnie, w odpowiednim tempie równym z grupą.

 

7. W razie naruszania powyższych zasad przez uczniów, Chatting Kids może odmówić wykonywania usługi przyprowadzania.

8. Rodzic lub opiekun przyprowadzając dziecko do Chatting Kids powinien przekazać opiekę nad nim pracownikowi Chatting Kids. Chatting Kids nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci

pozostawionych przez rodziców w Chatting Kids bez wiedzy i zgody pracownika Chatting Kids.

9. Dzieci mające pozwolenia od rodziców na samodzielne opuszczanie szkoły, oczekujące na zajęcia w budynku Chatting Kids powinny stosować się do próśb i poleceń pracowników Chatting Kids,

zachowywać się kulturalnie i cicho. W przypadku niestosowania się dziecka do powyższych zasad pracownik Chatting Kids ma prawo poprosić dziecko o opuszczenie budynku Chatting Kids.

bottom of page