top of page

1. Lekcje odbywają się od września do czerwca zgodnie z rozkładem roku szkolnego.

2. Lekcje nie odbywają się podczas ferii świątecznych i zimowych oraz w dniach ustalonych jako wolne od zajęć w szkołach państwowych.

3. Rodzice chcący, aby pracownik Chatting Kids przyprowadzał ich dziecko na zajęcia ze świetlicy zobowiązani są dostarczyć stosowne upoważnienie dla pracownika Chatting Kids do świetlicy SP przy ul. Kameralnej oraz zapoznać się i stosować regulamin przyprowadzania ze świetlicy.

4. Dziecko w czasie trwania zajęć pozostaje pod opieką lektora.

5. Dzieci przyprowadzane na angielski ze szkoły podstawowej przez pracownika pozostają pod opieką nauczyciela Chatting Kids od momentu odebrania ze świetlicy do czasu powrotu do niej po angielskim.

6. Pracownicy Chatting Kids nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci pozostawione w budynku szkoły Chatting Kids bez przekazania opieki lektorowi/pracownikowi.

7. Rodzice dopilnowują, by uczeń odrabiał regularnie zadawane do domu prace (sprawdzają czy uczeń odrobił pracę domową, ale nie jak ją odrobił).

8. Jeśli uczeń nie zaliczy sprawdzianu, umawia się z nauczycielem na inny termin zaliczenia.

9. Nauczyciel pozostaje w kontakcie z rodzicami za pośrednictwem e-dziennika, w przypadkach nagłych nauczyciel jest dostępny dla rodziców pod telefonem komórkowym.

10. Rodzice udostępniają szkole do celów informacyjnych nr telefonu lub adres e-mail.

11. Rodzice są informowani o postępach i wywiązywaniu się dziecka z obowiązków wynikających z uczestnictwa w kursie za pomocą informacji umieszczanych w e-dzienniku po każdych zajęciach oraz pisemnej oceny pracy ucznia, opracowywanej przez lektorów na koniec roku szkolnego.

12. Ze szkoły można usunąć ucznia, który swoim zachowaniem przeszkadza w pracy innym dzieciom.

13. Uczniowie klas 1 i 2 obowiązkowo uczestniczą w przedstawieniach szkolnych, które odbywają się na koniec roku szkolnego. Ewentualna nieobecność na przedstawieniu musi być wcześniej zgłoszona lektorowi, tak, aby mógł inaczej zaplanować przydział ról.

bottom of page